Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro klienty e-shopu
(podle ust. čl. 12 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Úvodní informace

Jednou z našich činností, při které zpracováváme Vaše osobní údaje, je i provozování e-shopu na internetové stránce „www.euclekarna.cz“ v rámci poskytování lékárenské péče (dále jen „e-shop“) ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů.
Povinnost mlčenlivosti sjednáváme také se všemi svými smluvními partnery, pokud se mohou dostat do kontaktu s osobními údaji. Důvěra a vysoké zabezpečení údajů považujeme za jednu ze základních priorit v rámci naší činnosti.


Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je osoba právně odpovědná za zpracování osobních údajů.

Správcem vašich osobních údajů je v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 19 skupina podniků koncernu EUC, které jste údaje poskytl/a, nebo která je od vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů. Koncern EUC je tvořen řídícím podnikem - společností EUC a.s., IČ: 267 30 413, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6 (zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud v Praze, pod spisovou značkou B 7918 a jím řízenými podniky - poskytovateli zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů, kteří jsou alespoň z části ve vlastnictví řídícího podniku.
Skupina podniků se řídí společnými pravidly týkající se ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje obvykle zpracovává ta společnost z koncernu EUC, jejímž jste zákazníkem, pacientem nebo obchodním partnerem. Pokud jste zákazníkem, pacientem nebo obchodním partnerem více společností z koncernu EUC, spravuje každá společnost takové osobní údaje, které se týkají jejího produktu, služby (včetně zdravotních služby) nebo jiného právního vztahu, na jehož základně probíhá příslušná spolupráce.
V případě klientů e-shopu zpracovává osobní údaje společnost EUC Klinika Praha a.s., IČ: 019 18 028, se sídlem Plaňanská 573/1, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22953, která jakožto provozovatel webových stránek „www.euclekarna.cz“ zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky, která byla učiněna prostřednictvím e-shopu a je realizována na základě kupní smlouvy, k jejímu uzavření došlo mezi Vámi (tzn. subjektem údajů) a Správcem (dále jen „kupní smlouva“).

Jaké údaje o vás zpracováváme?

Správce zpracovává v rámci e-shopu Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro přihlášení ke službě a pro plnění kupní smlouvy.
• křestní jméno a příjmení, emailová adresa, číslo telefonu, fakturační a dodací adresa
Správce Vám sděluje, že Vaše přihlašovací, identifikační a kontaktní údaje v rámci e-shopu může zpracovávat i v rámci ostatních on-line služeb provozovaných Správcem a jím řízenými podniky v případě, že je k přihlášení použijete.

V jaké formě jsou mé osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme a jaký je k tomu právní důvod?

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů v rámci e-shopu je:

 • plnění kupní smlouvy mezi Vámi a Správcem podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání elektronických obchodních sdělení a newsletterů) podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem (tzn. kupní smlouvy); při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (osobní jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit na podkladě Vám uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Pokud bychom měli zájem zpracovávat údaje k jiným než uvedeným účelům, učiníme tak pouze na základě vašeho souhlasu s takovým zpracováním.

V rámci zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování a ani profilování docházet nebude, pokud k takovém způsobu zpracování osobních údajů neudělíte předem souhlas.

Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje spravujeme v rámci organizační struktury Správce, přičemž třetím subjektům je předáváme zásadně s vaším předchozím souhlasem. V některých případech jsme však nuceni předat vaše osobní údaje dalším příjemcům i bez vašeho souhlasu.

Příjemci osobních údajů jsou/mohou být osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby v rozsahu těchto podmínek.

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Abychom vám zajistili poskytování kvalitní péče, využíváme v některých případech také externích dodavatelů, zejména pokud jde o technickou podporu našeho informačního systému. Při těchto činnostech může docházet ke zpracování některých vašich osobních údajů. Externí dodavatelé jsou buď v pozici správců osobních údajů nebo tzv. zpracovatelů osobních údajů a mají s námi uzavřenou písemnou smlouvu, která je zavazuje dodržovat přísné zásady při nakládání s vašimi údaji. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis. Vězte, že své dodavatele si vybíráme podle přísných kritérií, proto o svá data nemusíte mít obavu.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Jak dlouho vaše osobní data uchováme?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu.

Pokud vaše údaje zpracováváme za jiným účelem, než je výdej a úhrada zboží a služeb, tedy zejména pokud je zpracováváme na základě vašeho souhlasu, zavazujeme se je zpracovávat pouze po dobu v tomto souhlasu uvedenou.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům, které Správce o vás zpracovává?

Jako subjektu údajů vám právní řád svěřuje celou řadu práv. Jelikož vydávání léčivých přípravků není v některých případech možné bez zpracování vašich osobních údajů, jsou některá vaše práva omezena zákonem.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme vám bez zbytečného odkladu také kopii zpracovávaných osobních údajů. Za tuto kopii, zejména pokud by byla žádána opakovaně, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek, a to v souvislosti s administrativními náklady. Pokud tuto žádost podáte v elektronické formě, budeme automaticky předpokládat, že máte zájem o poskytnutí informací také v elektronické formě. Máte však možnost požádat i o jiný způsob. Vezměte na vědomí, že právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nemohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob.


Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, máte v případě že:

 • popíráte přesnost údajů, které o vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
 • zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňujete omezení zpracovávání, kupříkladu proto, že předpokládáte, že nám tyto údaje v budoucnu stejně poskytnete,
 • již více nepotřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete využít pouze v situaci, kdy bychom některé vaše osobní údaje zpracovávali ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu anebo pro účely přímého marketingu. V takových případech můžete vznést námitku kdykoli. Pokud se tak stane, budeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze pokud pro to prokážeme závažné oprávněné důvody (zejména pokud je budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků). Pokud však vznesete námitku proti zpracovávání údajů za účelem přímého marketingu, neprodleně vaše údaje přestaneme pro tento účel zpracovávat.


Pokud jde o poskytování zdravotních služeb, zpracováváme vaše osobní údaje, jak již bylo uvedeno výše, v naprosté většině případů na základě zákona. Toto právo vám tak v postavení klienta lékárny zásadně nepřísluší.

• Právo stěžovat si u dozorového úřadu

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu dokumentu. Aktuální pak naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

• Právo na výmaz

V některých případech máte jako subjekt údajů i právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. K výmazu vašich osobních údajů obecně přistupujeme, když je již nepotřebujeme a nemáme právní důvod k jejich zpracování. Dále vaše údaje vymažeme, pokud byly zpracovávány na základě souhlasu a tento souhlas byl odvolán.

Vezměte na vědomí, že i když půjde o jeden z důvodů k výmazu, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

• Právo odvolat souhlas

Pokud se jedná o případy, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte dále právo kdykoli souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude nikterak dotčeno předchozí zpracování, které jsme prováděli před jeho odvoláním.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na osobu, která má v organizaci ochranu osobních údajů na starosti, a to následujícími způsoby:

- na adrese: Ing. Jiří Benedikt, DPO společnosti, EUC a.s., Evropská 859/115, 160 00 Praha 6, emailová adresa: dpo@euc.cz, telefon číslo (v pracovní dny 9.00 – 15.00): +420 731 546 921- ne SMS

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.