Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE OBCHODU 

EUC Klinika Praha a.s.
se sídlem Plaňanská 573/1, 108 00 Praha 10 - Malešice
IČ: 019 18 028, DIČ: CZ699002423
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22953

OBSAH

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) akciové společnosti EUC Klinika Praha a.s., se sídlem se sídlem Plaňanská 573/1, 108 00 Praha 10 - Malešice, identifikační číslo: 019 18 028, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22953 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, přičemž obsahový rozsah kupní smlouvy je tvořen:

a)    objednávkou ve smyslu ustanovení čl. 3 odst. 3.4 obchodních podmínek, které byla akceptována prodávajícím dle ustanovení čl. 3 odst. 3.7. obchodních podmínek a

b)    příslušnými právy a povinnostmi, které vyplývají z těchto obchodních podmínek.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese „www.euclekarna.cz“ (dále jen „e-shop“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Kontaktní údaje prodávajícího:
a) doručovací adresa: e-shop EUC lékárna, Opatovská 1763/11, 149 00 Praha 11 - Chodov
b) telefon: +420 222 532 400
c) e-mail: eshop@euclekarna.cz
d) bankovní spojení, číslo účtu: 1756862/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat v písemné formě. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění. Pozměněné znění obchodních podmínek nabývá platnosti dnem jeho vydání (tj. dnem, v němž došlo k jeho podpisu osobou oprávněnou jednat za prodávajícího) a účinnosti ode dne, v němž došlo k jeho uveřejnění ve webovém rozhraní obchodu.

1.5. Webové rozhraní obchodu umožňuje i rezervaci zboží. V takovém případě nedochází k uzavření kupní smlouvy na e-shopu dle těchto obchodních podmínek a ani se na rezervované zboží nevztahují podmínky vracení rezervovaného zboží dle těchto obchodních podmínek. Pokud dojde k rezervaci zboží v prostředí webového rozhraní obchodu je možnost si následně vyzvednout rezervované zboží v kamenné lékárně a v případě finálně projeveného zájmu zakoupit rezervované zboží v kamenné lékárně na základě uzavření kupní smlouvy (tzn. nikoliv za užití prostředků komunikace na dálku) s provozovatelem kamenné lékárny. Dojde-li ke zmíněnému v předchozí větě,
vrácení takto zakoupeného zboží se řídí podmínkami, které jsou uvedeny v reklamačním řádu toho provozovatele kamenné lékárny, který je v právním postavení prodávajícího.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny vkládané údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (login) a heslem (dále jen „Přístupové údaje“). Přístupové údaje je kupující oprávněn automaticky využívat i k přihlášení se do uživatelského účtu, který je dostupný na webové stránce „www.euc.cz“ a umožňuje využívat další služby poskytované společností EUC a.s., IČ: 267 30 413, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud v Praze (dále jen „EUC a.s.“) nebo poskytovateli zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů, kteří jsou součástí zdravotnické EUC (tzn. jsou alespoň z části ve vlastnictví společnosti EUC a.s.). Pro tyto účely (tzn. umožnění aktivace uživatelského účtu, který je dostupný z webové stránky „www.euc.cz“) kupující souhlasí s tím, aby prodávající předal Přístupové údaje a další opodstatněně potřebné údaje (tzn. údaje týkající se uživatelského účtu zřízeného ve webovém rozhraní obchodu) společnosti EUC a.s. provozující zmíněnou webovou stránku. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací (včetně Přístupových údajů) nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může jednostranně zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 (slovy: dva) roky nevyužívá (tzn. v rámci zmíněného období se kupující do svého uživatelského účtu vůbec nepřihlásil), či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek, které jsou nedílnou obsahovou součástí kupní smlouvy).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží (tzn. zejména popis jejich hlavních vlastností), a to včetně uvedení konečných cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty připočtené dle zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)    objednávaném zboží (objednávané zboží z vlastní vůle „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b)    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

c)     informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

d)    funkční adrese elektronické pošty (emailové adrese), nejde-li o kupujícího, který má zřízený uživatelský účet

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty (emailovou adresu) kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním přijetí objednávky (akceptací) (pozn.: Za přijetí objednávky ze strany prodávajícího je považováno i odeslání potvrzení o přijetí objednávky, které prodávající doručuje kupujícímu dle ustanovení čl. 3 odst. 3.5 obchodních podmínek.), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího. Na skutečnost specifikovanou v předchozí větě (tzn. odesláním přijetí objednávky) je taktéž navázán počátek právní účinnosti kupní smlouvy.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)    V hotovosti, platební kartou či benefitní čipovou kartou PLUXEE, Edenred, Benefit Plus, Benefity.cz při osobním odběru v EUC lékárnách.

b) V hotovosti, platební kartou či benefitní čipovou kartou PLUXEE, Edenred, Benefit Plus při osobním odběru v partnerské franchisové EUC Lékárně.

c)    V hotovosti, anebo typem platby akceptujícím odběrným místem na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

d)   Při platbě předem, bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího mající č.: 1756862/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“).

e)    Při platbě předem, bezhotovostně prostřednictvím on-line platebního systému ThePay, provozovaného společností ThePay.cz, s.r.o.

f)  Při platbě předem, bezhotovostně prostřednictvím on-line platebního systému Benefity.cz, provozovaného společností Benefity a.s.

g)   Při platbě předem, bezhotovostně prostřednictvím on-line platebního systému Benefity Café, provozovaného společností Edenred CZ s.r.o.

h)    Při platbě předem, bezhotovostně prostřednictvím on-line platebního systému Cefeterie mojeBenefity, provozovaného společností PLUXEE  Česká republika a.s.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 (slovy: tří) dnů, které následují po dni, v němž došlo k uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a dodá je kupujícímu spolu s objednávkou. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat předepsané náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 435 občanského zákoníku a ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

4.9. Podle zákona č. 116/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších právních předpisů je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.10. Ceny uvedené na e-shopu jsou platné jen a pouze na e-shopu a mohou být rozdílné od cen v kamenných pobočkách EUC Lékáren.


5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Prodávající nabízí kupujícímu volbu mezi následujícími způsoby přepravy a dodání zboží:

a)    Osobní odběr v EUC lékárnách (včetně partnerských franchisových lékáren). Seznam EUC lékáren (včetně partnerských franchisových lékáren), v nichž je osobní odběr možný, je dostupný na webovém rozhraní obchodu.

b)    Doručení prostřednictvím Zásilkovny.

c)    Doručení prostřednictvím České pošty.

d)    Doručením prostřednictvím PPL.

5.2. Ceny přepravy a dodání včetně DPH jsou následující:

a)    osobní odběr v EUC lékárnách – 29,- Kč.

b)    doručení na výdejní místa Zásilkovny – 55,- Kč.

c)    doručení prostřednictvím České pošty, služba Balík Do ruky na adresu – 109,- Kč.

d)     doručení na výdejní místa České pošty, služba Balík Na poštu – 89,- Kč.

e)    doručení na výdejní místa České pošty, služba Balík do Balíkovny – 69,- Kč.

f)    doručení na adresu prostřednictvím PPL – 109,- Kč.

g)    doručení na na výdejní místa PPL Parcel Shop – 59,- Kč.

V případě, že je cena objednaného zboží vyšší než 199,- Kč (slovy: sto devadesát devět korun českých), prodávající neúčtuje poplatek za osobní odběr v EUC lékárnách a dodání kupujícímu.
V případě, že je cena objednaného zboží vyšší než 1.499, - Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých), prodávající neúčtuje přepravu a dodání kupujícímu.

5.3. V případě, že kupující zvolil jako způsob dodání osobní odběr v EUC lékárnách, je povinen vždy vyčkat na potvrzení od prodávajícího, že je objednávka připravena k vyzvednutí. V opačném případě je možné, že zboží nebude připraveno k odběru. Prodávající informuje kupujícího prostřednictvím SMS zprávy odeslané na číslo uvedené v objednávce nebo v rámci uživatelského účtu kupujícího či na elektronickou adresu kupujícího.

5.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.8. Objednávky jsou expedovány v pořadí, ve kterém došly, a to nejpozději do 2 pracovních dnů tak, aby byly dodány do 3 pracovních dnů od objednávky. V případě, že nelze objednávku v této lhůtě dodat, bude Kupující o této skutečnosti ve stejné lhůtě informován.

5.9. Položky označené "Pouze osobní odběr" lze vyzvednout pouze osobně na našich pobočkách.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které:

a)    zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

nebo

b)   zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby

nebo

c)     které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

nebo

d)    zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,

nebo

e)    je registrovaný léčivý přípravek bez vady v případě on-line nákupu, mimo osobní odběr v kamenné lékárně provozovatele. (obdobně jako je tomu při výdeji léčivých přípravků v lékárně).

f)     Službu laboratorního vyšetření, u které již služba vyšetření byla prokazatelně využita.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující povinen vyplnit elektronický formulář prodejce (ZDE), anebo vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č.1 obchodních podmínek (ZDE), anebo vzorový formulář, který je součástí elektronické komunikace. Odstoupení od kupní smlouvy, spolu se zbožím kupující zašle na doručovací adresu prodávajícího, Eshop euclekarna.cz, Opatovská 1763/11, 149 00 Praha 11 – Chodov, a v případě vyplněného vzorového formuláře může scan zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího: eshop@euclekarna.cz.
Prodávající neakceptuje balíky na dobírku Zboží je možné vrátit i osobně v provozní době EUC Lékárny, Opatovská 1763/11 149 00, Praha 11 – Chodov. Jiné pobočky EUC Lékáren, včetně franchisových lékáren, zboží vrácené na základě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku přijmout nemusí.
Poté co bude prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, je ve smyslu ustanovení § 1830 občanského zákoníku prodávající povinen kupujícímu doručit potvrzení o přijetí zmíněného odstoupení od kupní smlouvy, a to v písemné formě.  

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení čl. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší (tzn. od počátku pozbývá platnosti a účinnosti). Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, může nést kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující při objednání zboží zvolil pro účely doručení objednaného zboží jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v případě, že kupující v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6. 2 obchodních podmínek odstoupí od kupní smlouvy. V předchozí větě zmíněné vrácení nákladů na dodání zboží bude ze strany prodávajícího zrealizováno společně s vrácením kupní ceny za zboží, které je předmětem vrácení.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu nejpozději do čtrnácti (14) dnů, a to bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím.

6.7. K odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy může dojít zejména v případě, že dojde k vyčerpání zásob, objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazně změnila jeho cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bez zbytečného odkladu kontaktuje kupujícího telefonicky nebo na elektronickou adresu kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu. kdy zboží již není skladem nebo se výrazně změnila jeho cena.

6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku platnosti a účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ - REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a)    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců ode dne, v němž došlo k převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání – EUC Lékárna, Plaňanská 573/1, 108 00 Praha 10, anebo na adrese provozování e-shopu: e-shop EUC lékárna, Opatovská 1763/11, 149 00 Praha 11 - Chodov. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese:
a) e-shop EUC lékárna, Opatovská 1763/11, 149 00 Praha 11 - Chodov, telefonicky na čísle +420 222 532 400 či na e-mailovou adresu prodávajícího eshop@euclekarna.cz.

b) Reklamované zboží zašle kupující prostřednictvím poštovního doručovatele balíkem na pobočku EUC Lékárna, Opatovská 1763/11, Praha 11 – Chodov 149 00. Balíky doručené na dobírku není prodávající povinen převzít. Před zasláním reklamovaného zboží je nutné vyplnit a odeslat elektronický reklamační formulář (k dispozici ZDE) vytisknout e-mail potvrzující přijetí reklamace, kde je uvedeno číslem požadavku, nebo vyplnit a vytisknout reklamační list (k dispozici Příloha č.1 ZDE), ke kterému kupující připojí kopii dokladu o koupi zboží. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím odeslání elektronického reklamačního formuláře, je reklamované zboží přitom nutno zaslat nejdéle do pěti (5) pracovních dnů po jeho odeslání. V případě uplatnění reklamace za pomoci reklamačního listu je dnem uplatnění reklamace vůči prodávajícímu den, k němuž byly reklamované zboží spolu s reklamačním listem a kopií dokladu o koupi zboží prokazatelně doručeny prodávajícímu,

c) Osobní doručení reklamovaného zboží je možné v kterékoliv EUC Lékárně, jejichž seznam je uveden ZDE. Vrácení reklamovaného zboží je možné pouze v provozní době dané EUC Lékárny. EUC Lékárna neakceptuje reklamaci v době pohotovostní služby. Před osobním vrácením reklamovaného zboží je povinné vyplnit elektronický reklamační formulář (k dispozici ZDE) a vytisknout e-mail potvrzující přijetí reklamace, kde je uvedeno číslo požadavku, nebo vyplnit reklamační list (k dispozici Příloha č.1 ZDE), a připojit k němu kopii dokladu o koupi zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.9. Prodávající je povinen zajistit možnost vrácení reklamovaných léčivých přípravků způsobem, který nezpůsobí Kupujícímu žádné náklady. Prodávající tedy nepodmiňuje vyřízení reklamace léčivého přípravku zasláním přípravku, bez náhrady nákladů (dopravného) s tím spojených.

7.10 Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší 2 (slovy: dvou) let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

7.11 Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7.12 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

7.13 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

a)    prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 0 obchodních podmínek,

b)    se vada projeví opakovaně,

c)     je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

d)    je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.14 Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 0 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

7.15 Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

7.16 S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.17 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí služby musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze služby a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

7.18 Po marném uplynutí lhůty podle čl. 0 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.19 Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.20 Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména elektronickou poštou na adrese eshop@euclekarna.cz.

7.21 Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.22 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.23 Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy: eshop@euclekarna.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů, druhu lékárenská péče, a dále je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Prodávající dále oznámil Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který vykonává dozor v oblasti nakládání s léčivými přípravky, že EUC lékárna, Opatovská 1763/11, 149 00 Praha 11 - Chodov, provádí výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2. Prodávající zajišťuje informační službu poskytovanou farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem po vymezenou provozní dobu. Tato informační služba slouží k poradentství a zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Je-li na základě těchto obchodních podmínek doručováno jakékoliv písemné sdělení prostřednictvím elektronické pošty, za den doručení příjemci se považuje den, v němž odesílatel takové emailové sdělení odeslal. 

11.6 Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich vydání (tj. dnem, v němž došlo k jejich podpisu osobou oprávněnou jednat za prodávajícího) a účinnosti ode dne, v němž došlo k jejich uveřejnění ve webovém rozhraní obchodu.

11.6. Součástí přílohy obchodních podmínek:

  • vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy – Příloha č.1.

 V Praze, dne 26. 1. 2023

Příloha 1: Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
 

Staré verze obchodních podmínek:
Obchodní podmínky platné od 23.07.2019 do 12.01.2021
Obchodní podmínky platné od 13.01.2021 do 14.02.2021
Obchodní podmínky platné od 15.02.2021 do 02.03.2021
Obchodní podmínky platné od 03.03.2021 do 05.01.2023 
Obchodní podmínky platné od 06.01.2023 do 24.04.2023
Obchodní podmínky platné od 25.04.2023 do 28.05.2023
Obchodní podmínky platné od 29.05.2023 do 26.01.2024