Prostamol Uno cps.30x320mg

Prostamol Uno 320mg 30 kapslí

Léčivý přípravek

Značka: Prostamol Uno

Prostamol uno je určen k léčbě obtíží spojených se zvětšenou prostatou. Je určen všem mužům trpícím poruchami močení při nezhoubném zbytnění prostaty (benigní hyperplazii prostaty), a to v I. a II. stadiu tohoto onemocnění. Čtěte pozorně příbalový leták. více

Skladem na e-shopu > 10 ks

283 Kč

Prostamol uno je určen k léčbě obtíží spojených se zvětšenou prostatou. Je určen všem mužům trpícím poruchami močení při nezhoubném zbytnění prostaty (benigní hyperplazii prostaty), a to v I. a II. stadiu tohoto onemocnění. Čtěte pozorně příbalový leták. více

mojeEUC
Stahujte aplikaci mojeEUC
Orientační termín doručení ve čtvrtek 25.7. Více o termínu doručení
Osobní odběr zdarma při nákupu nad 199 Kč v EUC Lékárnách

Zákazníci také zakoupili

Informace o produktu:
"Prostamol Uno 320mg 30 kapslí"

Přípravek Prostamol UNO je tradiční rostlinný léčivý přípravek. Obsahuje extrakt z plodů Serenoy (Serenoae extractum).

Přípravek Prostamol UNO se používá u dospělých mužů k úlevě od příznaků dolních močových cest v souvislosti s benigní hyperplazií prostaty (nezhoubným zbytněním prostaty), po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Nezhoubné zbytnění prostaty se může projevovat následovně:
• Potřeba močit častěji, zejména v noci
• Slabý nebo přerušovaný proud moči
• Odkapávání moči
• Pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře
• Bolest při močení
• Poruchy sexuálních funkcí
Většina těchto příznaků je způsobena tlakem zbytnělé prostaty na močovou trubici (místo, kudy odtéká moč z močového měchýře).

Přípravek Prostamol UNO zlepšuje obtíže při zbytnění prostaty.
Přípravek Prostamol UNO nenarušuje sexuální funkce.
Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prostamol UNO užívat
Neužívejte přípravek Prostamol UNO:
- jestliže jste alergický na extrakt z plodů Serenoy (Serenoae extractum) nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Prostamol UNO se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Přípravek Prostamol UNO pouze zlepšuje obtíže, pokud máte zbytnělou prostatu. Nezvrátí již existující samotné zbytnění prostaty. Proto, prosím, pravidelně navštěvujte svého lékaře.
Lékaře vyhledejte zejména:
• pokud máte horečku, křeče nebo objevíte krev v moči
• pokud zaznamenáte bolest při močení
• pokud trpíte neustálým odkapáváním moči (inkontinence z přeplnění močového měchýře)
• pokud pociťujete bolestivé nutkání močit doprovázené náhlou neschopností vymočit se (akutní retence moči)
• pokud příznaky během užívání tohoto léčivého přípravku přetrvávají nebo se zhoršují.

Neexistuje žádné relevantní použití u žen, u dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Prostamol UNO
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval, nebo které možná budete užívat.
Bylo hlášeno několik případů podezření na interakci s warfarinem (lék tlumící krevní srážlivost).

Těhotenství, kojení a plodnost
Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Prostamol UNO u žen, přípravek je určen pouze pro muže. Žádné údaje o účinku na plodnost nejsou k dispozici.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Jak se přípravek Prostamol UNO užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:
Doporučená dávka je 1 měkká tobolka přípravku Prostamol UNO denně, a to vždy ve stejnou denní
dobu. Měkké tobolky polykejte celé a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny, užívejte je po
jídle.

Použití u dětí a dospívajících
Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Prostamol UNO u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Délka léčby:
Je možné dlouhodobé užívání. Délka léčby odpovídá povaze, závažnosti a průběhu onemocnění a není časově omezena. Poraďte se o tom, prosím, se svým lékařem. Léčba přípravkem Prostamol UNO je dlouhodobá a pravidelná. Pro úspěšnost léčby je důležité zejména pravidelné každodenní užívání. Zlepšení obtíží lze očekávat přibližně po 30 dnech. Může trvat až tři měsíce, než se dostaví plný účinek. Pokud se Vaše obtíže nezlepší po 4 týdnech užívání tohoto přípravku nebo se zhorší, nebo pokud se neupraví do 3 měsíců od zahájení léčby, případně se obtíže znovu objeví, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 3 měsíce.

Jestliže jste užil více přípravku Prostamol UNO, než jste měl
Dosud nejsou známy žádné případy předávkování přípravkem Prostamol UNO.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Prostamol UNO
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou tobolku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Méně časté: (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):
• pocit na zvracení, zvracení, průjem, bolest břicha (zejména při užívání na lačno)
Není známo: (četnost nelze z dostupných údajů určit):
• alergické reakce nebo reakce přecitlivělosti
• bolest hlavy.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro
kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasitnezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

Jak přípravek Prostamol UNO uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 30°C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace
Co přípravek Prostamol UNO obsahuje
− Léčivou látkou je extrakt ze Serenoa repens (W. Bartram) Small, fructus (serenoový plod) (9
– 11:1), extrahováno vyluhovadlo ethanol 96 % V/V. Jedna měkká tobolka obsahuje 320 mg
extraktu.
− Pomocnými látkami jsou sukcinylovaná želatina, glycerol 85%, čištěná voda, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172), černý oxid železitý (E 172), karmín (E 120).

Jak přípravek Prostamol UNO vypadá a co obsahuje toto balení
Oválné dvoubarevné červeno-černé měkké želatinové tobolky obsahující hnědou až žlutavě hnědou nebo zelenohnědou (olejovitou) tekutinu.

Velikost balení:
30 měkkých tobolek

Výrobce BERLIN CHEMIE
Kód produktu: MD187749
Druh zboží: Léčivý přípravek
Značka: Prostamol Uno
Léková forma: Měkká tobolka
Indikační skupina: Phytopharmaca
Kód PDK 4013054002537
Kód SUKL 59710
ATC skupina G04CX02
Farmakoterapeutická skupina JINÁ LÉČIVA K TERAPII BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATY - SERENOOVÝ PLOD
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití. Před užitím léčivého přípravku si pozorně přečtěte příbalový leták. Nepřekračujte doporučené dávkování. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě nežádoucích účinků kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Cena a údaje o skladových zásobách se vztahují pouze na e-shop. Obrázek produktu má pouze informativní charakter.